Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Вход|Регистрация|Контакти|Твоята новина|Следи новините във Facebook
“Комедията "10-ти ноември"”
прочети повече
Начало | Новини | Бизнесразмер на шрифта:
Сертификат за инвестиции ще стимулира бизнеса в Димитровград и общината
Сертификат за инвестиции занапред възнамерява да издава градската управа за всяко крупно бизнес-капиталовложение
ПРОЕКТОНАРЕДБАТА
за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Димитровград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Г Л А В А  П Ъ Р В А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за Община Димитровград, издаване на сертификат за инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).
(2) Основните цели, които се поставят с Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Димитровград и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В (Наредбата) са:
1. повишаване конкурентоспособността на икономиката на територията на Община Димитровград, чрез насърчаване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, при спазване принципите на устойчивото развитие;
2. подобряване на инвестиционния климат;
3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.
Чл. 2. (1) Инвестициите получили сертификат като клас А или клас Б или приоритетни се насърчават по реда на чл.15, ал. 1 и ал. 2 от ЗНИ.
(2) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от Кмета на общината се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ.
(3) Инвестициите по ал.1 и ал.2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.
(4) По искане на Кмета на общината, съгласно чл.20, ал.2 от ЗНИ, Министърът на финансите, Министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи предоставят информация за сертифицираните по ЗНИ инвестиции, които се насърчават по реда на ал. 3.

Г Л А В А  В Т О Р А
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 3. Кметът на общината:
1. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;
2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по  ЗНИ;
3. назначава комисия за разглеждане и оценяване на постъпилите документи от инвеститори по реда на чл.18, ал.5 от ЗНИ;
4. изпраща мотивирано предложение до Общински съвет Димитровград за вземане на решение за издаване или за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В;
5. издава сертификат за инвестиция клас В, въз основа на решение на Общински съвет Димитровград и прилага насърчителните мерки по чл.9, ал.3 от Наредбата;
6. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В, в случаите по чл. 14 от Наредбата;
7. В случаите на прилагане на мярка по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за имоти - частна общинска собственост, възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 15, ал. 2 от Наредбата;
8. предоставя информация на областния управител за постъпилите инвестиционни предложения, издадените сертификати клас В и прилагането на мярката по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата.
Чл. 4. (1) В Общинска администрация Димитровград се поддържа електронна база данни на следната информация:
1. актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;
2. формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно Наредбата;
3. информация за издадените сертификати за инвестиция клас В, която съдържаща най-малко следните данни:
3.1. номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;
3.2. номер и дата на решение на Общински съвет Димитровград;
3.3. номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;
3.4. размер и клас на инвестицията;
3.5. икономически дейности, в които се осъществява инвестицията и основни продукти;
3.6. местонахождение на инвестицията;
3.7. прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи.
(2) Публичната част от електронната база данни по ал.1 се поддържа на интернет страницата на общината. За целта, със своя заповед, Кметът на общината определя отговорните за това длъжностни лица;
(3) Ежегодно се изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция клас В и предоставените насърчителни мерки, който се представя на областния управител и изпълнителния директор на БАИ.
(4) По искане на инвеститор, Кметът на общината може еднократно да удължи срока на действие на сертификат клас В по чл. 3, т. 5 до две години по реда на издаването му, когато:
1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 9, ал. 3, т. 1 по причина, за която инвеститорът не отговаря;
2. мярката по чл. 9, ал. 3, т. 3 не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;
3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по тази наредба, или по приложимото право на Република България.
Чл. 5. Служителите на Община град Димитровград оказват съдействие на служители от БАИ,  определени по реда на чл.21, ал.1 от ППЗНИ, при осъществяване на  индивидуално административно  обслужване на инвеститори със сертификати за инвестиция клас А и клас Б.

Г Л А В А Т Р Е Т А
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Р А З Д Е Л  I
УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 6. (1) По реда на тази Наредба се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Община Димитровград, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на условията по чл.12, ал.2 от ЗНИ.
Чл. 7. (1) Не се насърчават инвестиции на лице:
1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;
2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
3. в производство по ликвидация;
4. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.
(2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.
(3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.
Чл. 8. Не се насърчават инвестиции:
1. в предприятие, за което са налице условията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;
3. в дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграф 2, букви "в" и "г" и параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Р А З Д Е Л  II
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 9. (1)  Инвестициите се определят като клас В с общинско значение, въз основа на критериите за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията на тази Наредба.
(2) Инвестиционните проекти:
1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3 от ЗНИ; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 2) и нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата Класификацията на икономическите дейности.
2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5 от ЗНИ, определен с ППЗНИ;
3. предвиждат минимален размер на инвестицията в един обект:
3.1. за икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 2, ал. 2, т. 1 от ППЗНИ - преработваща промишленост : 4 млн.лв;
3.2. за икономическите дейности от сектора на услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "е" и "ж" от ППЗНИ: 1 млн.лв;
3.3. във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката съгласно ал. 5, във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "б" от ЗНИ: 1,5 млн. лв.;
Високотехнологичните дейности от преработващата промишленост са определените от Евростат съгласно § 1, т. 11, буква "а" от допълнителните разпоредби на ЗНИ.
3.4. във високотехнологичните дейности от сектора на услугите по чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "а" - "д", в случаите по чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "в" от ЗНИ: 0,5 млн. лв.
Високотехнологичните и интензивно базираните на знания услуги по ал. 4 са определените от Евростат съгласно § 1, т. 11, буква "б" от допълнителните разпоредби на ЗНИ и са посочените в чл. 2, ал. 2, т. 2, букви "а" - "д".
4. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ, която:
а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;
б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;
в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от 3 години в случай на малки и средни предприятия;
5. Когато с инвестиционния проект се планира създаване и поддържане на заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, размерът на инвестициите по чл. 9, ал. 1, т.3. се намалява на основание чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "г" от ЗНИ в зависимост от броя на планираните за създаване и поддържане нови работни места и става:
5.1. за икономическите дейности от индустриалния сектор по чл. 9, ал. 1, т. 3.1: 1,5 млн. лв. при създадени над 80 нови работни места;
5.2. за икономическите дейности от сектора на услугите по чл9, ал. 1, т. 3.2: 0,4 млн. лв. при създадени над 80 нови работни места;
5.3. Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката по чл. 3, ал. 5 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "б" от ЗНИ, създадената и поддържана заетост по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от: 10 нови работни места.
5.4. Когато инвестиционният проект се осъществява във високотехнологичните дейности от сектора на услугите по чл. 3, ал. 6 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5, буква "в" от ЗНИ, създадената и поддържана заетост по чл. 12, ал. 2, т. 7 ЗНИ е не по-малко от: 20 нови работни места.
(3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:
1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината;
2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината;
3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата при спазване на условията по чл. 15, ал. 2 – 8 от настоящата наредба. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от ЗНИ при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.
(4) Инвестициите по ал.2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.
(5) Услуги на хотели и подобни места за настаняване, се насърчават с мерките по чл. 15, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗНИ и при минимален размер на инвестициите в един обект съобразно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ППЗНИ.
Чл. 10. (1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.
(2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

Р А З Д Е Л   III
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС  В

Чл. 11. (1)  За издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно чл.18, ал.5 от ЗНИ, инвеститорът подава заявление до Кмета на Община Димитровград по образец, в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл.9, ал.3 от Наредбата, които желае да ползва.
(2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен проект и необходимите документи, посочени в него.
(3) В 30-дневен срок след влизане в сила на Наредбата, Кметът на Общината утвърждава със своя заповед, образец на заявление за издаване на сертификат клас В (с посочени реквизити), образец на сертификат за инвестиция клас В и технологична карта за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
Чл. 12. (1) В Общинска администрация Димитровград се води регистър на подадените заявления за издаване на сертификат за инвестиция клас В и издадените сертификати клас В.
(2) Заявлението и документите по чл.11, ал.1 и ал.2 се подават в Центъра за административно обслужване на граждани и се вписват в регистъра по ал.1, като се отбелязват датата на подаване на заявлението, поредният номер, данните на заявителя (фирма/имена, седалище и адрес на управление/постоянен адрес).
(3) За всяко подадено заявление по чл.11, ал.1, Кметът на общината, със своя заповед, определя работна група от експерти, които в срок до 30 дни, считано от датата на подаването, да извършат оценка на заявлението и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и Наредбата;
(4) Оценката по ал. 3 включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по чл. 11, както и с условията на Раздел І от Глава трета на Наредбата.
(5)  В случай че работната група по ал. 3 е констатирала несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите по чл. 11, инвеститорът писмено се уведомява за тях и му определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им.
(6) Уведомяването на инвеститора се извършва по реда на чл.11, ал.5 от ППЗНИ и Административно процесуалния кодекс от Кмета на Общината или от оправомощено от него длъжностно лице, като се изпраща на хартиен носител или по електронен път по един или няколко от следните начини:
1. препоръчано писмо с обратна разписка;
2. на хартиен носител по реда на т. 1 и по електронна поща без използване на електронен подпис;
3. по електронен път с използване на електронен подпис.
(7) Ако уведомлението не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, уведомяването се счита за извършено с поставянето му на информационното табло в центъра за административно обслужване на граждани в община Димитровград.
Чл. 13. (1) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 11, работната група  по чл.12, ал. 3 изготвя и предоставя за утвърждаване на Кмета на общината протокол от дейността си и становище за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
(2) Въз основа на изготвеното становище, Кметът на общината:
1. Изготвя докладна записка до Общински съвет Димитровград с мотивирано предложение за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ в случаите по чл.14;
2. Изпраща до Общински съвет Димитровград предложението по т.1 заедно с окомплектованите документи по чл. 11, ал.1 и 2 в 30 дневен срок от подаването им или от датата на отстраняване на констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл.111 ал.1 и 2.
(3) Мотивираното предложение по ал. 2 съдържа:
1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат за инвестиция клас В в съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и на Наредбата, или
2. основания за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.
(4) Към мотивираното предложение се прилага и  документите по чл.11, ал.1 и 2.
Чл. 14.   Сертификат за инвестиция клас В не се издава, когато:
1. са допуснати несъответствия по чл.7, ал.1 и 2, или
2. инвестицията не отговаря на условията по чл.6, или
3. е налице някое от обстоятелствата по чл. 8, или
4. инвестицията е на лице по чл. 7, или
5. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 11 и те не са отстранени в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на заявлението;
6. няма взето положително решение от Общински съвет Димитровград за издаване на сертификат инвестиция клас В;
7. не са спазени изискванията за условията и мерките за насърчаване на инвестициите  по ЗНИ, ППЗНИ и настоящата Наредба.

ГЛАВ А ЧЕТВЪРТА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Чл. 15. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, Кметът на общината може да:
1. извърши продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на Общинския съвет; въз основа на решението Кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;
2. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението Кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.
(2) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими оценители, при спазване на изискванията на чл.30 от ППЗНИ, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Кметът на общината може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.
(3) Неизпълнението на инвестиционния проект по отношение на срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер определен по чл. 12, ал. 2, т. 5 от ЗНИ, определен с чл.3 от ППЗНИ и не е изпълнено условието по чл. 22а, ал. 13 от ЗНИ, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.
(4) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.
(5) Кметът на Общината изпраща в БАИ екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му.
(6)  Инвеститорът и/или лицето по чл. 10 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ - инвестицията да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(7) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи и по ред, определен с ППЗНИ.
(8) Правата върху имотите по ал. 1 могат да се прехвърлят или учредяват на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014, определени с правилника за прилагане на закона.
(9) Еднолични дружества с общинско участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс, след решение на Общински съвет, при следните условия:
1. по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция и след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала и писмено съгласие на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В тези случаи се извършва оценка по реда на чл.15, ал. 2 и се прилагат изискванията на чл.15, ал. 3 - 7;
2. за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014, определени с правилника за прилагане на закона.
(10) Еднолични дружества с общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е  от ЗНИ.
(11)  Правата върху имотите по чл.15, ал.1 и ал.9, т.2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по чл.15, ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по чл.15, ал. 3.

Г Л А В А  П Е Т А
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Чл. 16. (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В се осъществява от Кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, по реда на чл.16, ал.2 и ал.3, съгласно чл.69, ал.5 от ППЗНИ.
(2) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период с годишен/междинен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството. Към финансовия отчет се прилага справка по образец, в която са описани активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност. Справката се изготвя в съответствие с правилата за признаване на материални/нематериални дълготрайни активи (текущи/ нетекущи), установени в Международни счетоводни стандарти (МСС*), Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП**) и се заверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани в справката, касаят основната икономическа дейност на инвеститора или друга допълнителна дейност, контролният орган по чл.16, ал. 1  може да извършва и фактическа проверка.
(3) Броят на наетия персонал на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, заел създадените нови работни места, се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите, копия на трудовите договори, копия на актове за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомления за тях съгласно Кодекса на труда, декларация по образец за внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за възнаграждения на наетите лица - поименно и с други относими документи.

Г Л А В А  Ш Е С Т А
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 34, ал. 5 от ЗНИ се съставят от определени от Кмета на Община Димитровград длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от определен от него Заместник-кмет.
(3)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:
"Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служители на агенцията или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.
"Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
"Обект" е икономически неделима съвкупност от дълготрайни активи, които са свързани помежду си физически и функционално за производство на определен продукт или продукти.
"Започване на работа по инвестиционен проект" е започване на строителни дейности или поръчване и доставяне на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на предварителни технико-икономически проучвания.
"Икономически необлагодетелствани региони" са: а) общини, в които равнището на безработица е по-високо от средното за страната.
§ 2. "инвестиция", "материални и нематериални активи", "голям инвестиционен проект",  "работни места", "малки и средни предприятия" и "голямо предприятие" са понятия по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и действащото законодателство на Република България
§ 4. Настоящата наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл. 22з. ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите и влиза в сила от ……...2016 година.
____
* Международните счетоводни стандарти
**Националните стандарти за финансовите отчети на малки и средни предприятия
Автор: www.DGPAZAR.eu
Публикувана на: 28 Март 2016 | 15:50
 
Сертификат за инвестиции, клас „В“, занапред възнамерява да издава тукашната градска управа за всяко крупно капиталовложение на територията на Димитровград и малките населени места от общината.
 
Анонс за едно подобно намерение кметът Иво Димов направи още лани. Пред читателите на DGPAZAR.eu тогава той отчете пропуск в действащата общинска нормативна уредба. В местна законодателна инициатива сега градоначалникът подлага на дебат нарочна докладна записка. С нея се иска местният парламент да гласува проектонаредба. В бъдеще тя би регламентирала насърчаването на последващи бизнес-капиталовложения, насочени към развитие на града и общината като цяло. Същевременно с попълване на празнината се цели приемане на норматив, на базата на който занапред местната власт ще предоставя на компаниите сертификат за инвестиции, клас „B“.
 
Още преди месеци кметът Иво Димов направи разграничение. Основното е, че крупните инвеститори получават клас „А“ сертификат директно от Министерството на икономиката. След измененията в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) обаче, на общините по места се предостави възможност да издават и т.нар. клас „В“. Този сертификат е за по-малки компании. С него се регламентира и предоставяне на пакет разписани от законодателя стимули. В това число – и чрез административно обслужване на съответните фирми в съкратени срокове. Дори предоставяне на т.нар. индивидуално административно обслужване, каквото действа в унисон със Закона за насърчаване на инвестициите и действащия към него Правилник.
 
Предложената за гласуване проектонаредба е съгласувана с Българската агенция за инвестициите. Това е и една от стъпките на настоящата градска управа в прокарването на описана в норматив общинска политика за насърчаване на важните за развитието на града капиталовложения. 
 
Подобни текстове вече действат в редица български общини, сочи справката на DGPAZAR.eu. Те се явяват и една от мерките за улеснение на бизнеса в опита да разгърне дейност и привлича свободна работна ръка в съответния регион. Сред пионерите в тази насока са градове като Добрич и Велико Търново.
 
Снимка © Архив www.DGPAZAR.eu
Всички права запазени!
  • Няма публикувани коментари! Ако желаете може да напишете първия! Под редакторски контрол!
b02j
Въведете кода в полето
Форматиране на текстa
удебеляване
накланяне
подчертаване
Икони


Най-харесвани коментари
публикуван преди 13 дни от незнайко
Затуй,СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ.ДАЖЕ НЕ СА Я УВОЛНИЛИ!!!
6 одобрен и 0 неодобрен
публикуван преди 26 дни от незнайко
А НЕ МЕНТЕТА,ИМА ЛИ НА ПАЗАРА?
0 одобрен и 0 неодобрен
публикуван преди 17 дни от село
Ми нали баща му го лиши от наследство,изгони го,а защо пак пият ВМЕСТЕ?
0 одобрен и 0 неодобрен
публикуван преди 17 дни от село
М И ДА СЛОЖАТ,жив регулировчик.
0 одобрен и 0 неодобрен
Начало|Контакти|Добави линк|Eмисия
© 2008-2024 DGPAZAR.eu / "NewsMedia Group" ltd. Всички права запазени!
Съдържанието на новинарския портал www.dgpazar.eu, както и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права! Всички статии, репортажи, интервюта, журналистически коментари, анализи и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са авторски - собственост на www.dgpazar.eu, освен ако изрично е упоменато друго. Допуска се публикуване на текстови материали единствено след писмено съгласие на www.dgpazar.eu и управляващия медиата с добавяне на хиперлинк към първоизточника. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е категорично забранено! След предварително документиране на нарушението, www.dgpazar.eu запазва правото си без предупреждение да предявява съдебен иск към нарушителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права!
Created and design by Studio AvangardStil